Huishoudelijk regelement

Schuttersvereniging Gilde st.Sebastianus Middelaar

Huishoudelijk reglement van de Schuttersvereniging Gilde “St.Sebastianus” te Middelaar. Opgericht 8 januari 1466.

Heropgericht januari 1964.

 

Algemeen

Artikel 1

De vereniging bestaat uit:

Aspirant-leden

Junior-leden

Senior-leden

Ereleden

Iedereen is na aanmelding bij de vereniging 6 maanden aspirant-lid.   Junior-leden zijn leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.                                                                                                                                       Senior-leden zijn leden van 18 jaar en ouder.                                                       Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met 4/5 van de geldige stemmen zijn benoemd.

 

Het lidmaatschap

Artikel 2

De aanmelding geschiedt bij de secretaris waarbij een aanmeldingsformulier verstrekt wordt waarop de volgende gegevens ingevuld dienen te worden:

 • dagtekening en ondertekening
 • naam, voornaam(voluit),
 • adres,
 • geboortedatum
 • telefoonnummer en emailadres

Voor junior-leden dient het aanmeldformulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.                                               Het verschuldigde inschrijfgeld dient bij de aanmelding voldaan te worden.                                                                                                                                     Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld is men 6 maanden aspirant-lid.                                                                                                                             Na deze proefperiode beslist de commissie of het aspirant-lid ouder dan 12 jaar bekwaam om kan gaan met de wapens en lid van de vereniging wordt, waarna contributie betaald dient te worden.             Aspirant-leden tot 12 jaar zijn dan junior-lid zonder de bevoegdheid tot het hanteren van wapens, van 12 tot 18 jaar is men junior-lid en vanaf 18 jaar is men senior-lid.

 

Rechten en plichten van leden

Artikel 3

 • Bij toetreding als lid hebben zij het recht om de statuten in te zien
 • Zij hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden en trainingen
 • Senior-leden hebben het recht deel te nemen aan stemmingen in de algemene vergaderingen
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Zij hebben de plicht op oefenwedstrijden, concoursen, Koning/inschieten en vermakelijkheden, de naam van de vereniging hoog te houden, zich onderling te gedragen en met opzij stelling van eigen belang, te bevorderen dat alles zo goed mogelijk verloopt.

Zij hebben de plicht op oefenwedstrijden, concoursen en koning/inschieten de bevelen van de op die dag benoemde baancommissaris en bij vermakelijkheden de bevelen van de betreffende ceremoniemeester onmiddellijk en stipt op te volgen.

 

Donateurs

Artikel 4

De vereniging kent naast leden ook donateurs.                                                 Donateurs dienen zich aan te melden bij het bestuur waarbij zij zich verplichten om jaarlijks een bijdrage van minimaal de helft van de contributie te storten.                                                                                                       Donateurs hebben geen andere rechten of plichten dan die in de Statuten of Huishoudelijk reglement  zijn vastgelegd.

 

Contributie

Artikel 5

De leden dienen jaarlijks de contributie te betalen die in de algemene vergadering wordt vastgesteld.                                                       Zij dienen het bedrag binnen 4 weken na ontvangst van de contributienota te voldoen.                                                                                           Junior-leden betalen de helft van de vastgestelde contributie van de senior-leden.                                                                                                                           Ereleden en keizer(s)/in(nen) zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.                                                                                                                               Diegene die als koning/in is uitgeroepen is voor de tijd van het koning/in schap vrijgesteld van het betalen van contributi

 

Artikel 6

Men wordt geacht goede notie te nemen van de veiligheidsvoorschriften die op het schietterrein en bij de kruisboogbanen zichtbaar aanwezig zijn en zich ook aan deze voorschriften te houden.

 

Artikel 7

Indien de leden namens de vereniging een receptie krijgen aangeboden geldt het volgende:                                                                                 De cadeaus zijn voor diegene aan wie de receptie is aangeboden.         De geldbedragen zijn voor de vereniging.

 

Artikel 8

De juniorleden vanaf 12 jaar mogen aan alle activiteiten behalve het koning/in schieten mee doen

 

 Welzijn en representatie

Artikel 9

Bij onderstaande gebeurtenissen wordt namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig op de hoogte is gebracht, een attentie verstrekt.

 • huwelijk,
 • geboorte kind,
 • ziekte(na 3 weken)
 •  overige representatie en attenties te bepalen door het bestuur.

 

Artikel 10

Bij gelegenheden waar in optocht gelopen moet worden is de samenstelling als volgt:

 • Tamboers
 • Vaandeldrager
 • Vogeldragers
 • Koningspaar
 • Keizer
 • Pastoor en burgemeester
 • Zilverdragers
 • Sjerpdragers
 • Speerdragers
 • Geweerdragers
 • Overige leden

 

Artikel 11

Jaarlijks wordt dicht bij de 20e januari op St Sebastianusdag een kerkdienst opgedragen voor de levende en overleden leden van de vereniging

 

Artikel 12

Indien een van de leden in de loop van het jaar overlijdt, wordt op eerst volgende St.Sebastianusdag in de kerkdienst voor zijn zielenrust gebeden. Indien lid en/of nabestaanden dit wensen kan het overleden lid met Gilde- eer begraven worden. Hiervoor is een protocol.

 

Artikel 13

Alleen een contributie betalend lid, erelid, koning/in, keizer/in komt in aanmerking om met Gilde-eer te worden begraven.

 

Artikel 14

De leden worden verzocht, zo enigszins mogelijk, de in de voorgaande artikelen bedoelde kerkdiensten, evenals de uitvaartdiensten voor de overledene bij te wonen.

 

Artikel 15

Alleen een contributie betalend lid, erelid ,koning/in, keizer/in komt in aanmerking voor een jubileum.                                                                               Jubileumjaren zijn aaneengesloten lidmaatschapsjaren.

 

Koningschieten

Artikel 16

Jaarlijks wordt op 2e Pinksterdag het zogenaamde koning/in schieten gehouden.                                                                                                             Dit koning/in schieten begint met de samenkomst van alle gilde leden eventueel met partner in gildehuis “De Kolk”.                                       Uniformdragers in uniform.

 

Artikel 17

Alle leden van de vereniging worden geacht aanwezig te zijn op het schietterrein voor het koning/in schieten.

 

Artikel 18

Nadat de romp er helemaal afgeschoten is en koning of koningin bekend is volgt de huldiging en receptie in gilde huis “De Kolk”.             De receptie wordt door het gilde aangeboden, aan koning of koningin.

 

Artikel 19

Omstreeks 15.00 uur wordt begonnen met het prijsschieten waaraan door elk senior-lid kan worden deelgenomen.                               Het prijsschieten omvat de kop, de vleugels en de staart.                           De zittende koning/in lost het startschot, waarna de volgende schoten gelost worden door: pastoor, burgemeester en keizer/in vervolgens schieten de leden op volgorde van inschrijving.                       De pastoor, burgemeester en keizer/in mogen alleen prijsschieten.     Indien tijdens het prijsschieten de romp naar beneden valt, wordt er een nieuwe romp geplaatst voor het Koning/in schieten.

 

Artikel 20

Wanneer het prijsschieten is afgelopen, wordt er verder gegaan met het klosschieten, waar iedereen vanaf 12 jaar tegen betaling aan kan deelnemen.

 

Artikel 21

Nadat de prijswinnaars van het prijs- en klosschieten bekend zijn, wordt er begonnen met het eigenlijke koning/in schieten.                         Aan de leden van de vereniging wordt na het prijsschieten gelegenheid gegeven zich bij de secretaris van de vereniging af te melden als deelnemer aan het koning/in schieten.

 

Artikel 22

De volgorde van het koning/in schieten is de volgorde gelijk aan de volgorde van het prijsschieten, minus de afgemelde leden voor het koning/in schap.                                                                                                                     Aan het koning/in schieten kan alleen worden deelgenomen door de leden vanaf 18 jaar en met de door de vereniging hiertoe beschikbaar gestelde geweer.                                                                                       Om toerbeurt wordt door de deelnemers een schot gelost.

 

Artikel 23

Diegene, die deelneemt aan het koning/in schieten en na het startsein van de baancommissaris het eerste de romp geheel van de paal schiet, wordt tot koning/in voor het komende jaar uitgeroepen.

 

Artikel 24

Diegene die als koning/in is uitgeroepen is verplicht zich te houden aan de door het bestuur vastgestelde regels.                                                       Bij overtreding of niet nakomen van deze bepalingen wordt hij/zij door het bestuur uit zijn/haar functie ontheven.

 

Artikel 25

Het bestuur beslist ter plaatse over:

 • het toekennen van de prijzen
 • het toekennen van de koning/in titel
 • andere geschillen

 

Artikel 26

Alleen als een koning/in in het 3e opeenvolgende jaar het koning/in schap behaalt, heeft hij/zij recht op het keizer/in schap.                               Een zittende keizer/in kan nooit onttroond worden. Alle keizers behouden levenslang hun titel.                                                                                     Zowel de keizer/in als de koning/in zullen altijd het gilde naar buiten vertegenwoordigen, maar blijven ondergeschikt aan de voorzitter.     Als een koning/in zich keizer/in schiet wordt hij gedurende een jaar “keizer/in – koning/in.                                                                                                          Het keizersteken, is 3 vogeltjes. Na het overlijden of terugtreden van de keizer/in, ontvangt het gilde de vogeltjes van de nabestaande terug.

 

Artikel 27

Indien er meerdere keizers/innen zijn, neemt de eerst volgende keizer/in de taken over bij het overlijden of terugtreden van de zittende keizer/in.

Artikel 28

De koning/in ontvangt voor het afschieten van de romp een bedrag.   Daarbij ontvangt hij/zij een bedrag als tegemoetkoming in de onkosten tijdens het koningschap.

 

Slot

Artikel 29

Bij onveilige en ongewilde situaties kan men zich melden tot de vertrouwenspersoon.

 

Artikel 30

Van alle voorgaande artikelen waarbij bedragen horen zoals bijvoorbeeld  contributie, prijzen, representatie, tegemoetkomingen etc. worden de bedragen jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 31

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd in de algemene ledenvergadering met een stemmeerderheid van drievierde van de aanwezige leden.

 

Artikel 32

Alle besluiten genomen ter algemene ledenvergadering waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, zullen jaarlijks als aanhangsel bij dit huishoudelijke reglement gevoegd worden.

 

Artikel 33

Op de datum van inwerkingtreding van dit reglement zijn alle huishoudelijke bepalingen welke voordien door de vereniging zijn vastgesteld, vervallen.

 

Artikel 34

Dit huishoudelijke reglement treedt in op 15 april ’14