Privacy verklaring

SCHUTTERSVERENIGING
                                      “GILDE “SINT SEBASTIANUS”

Privacyverklaring Gilde St. Sebastianus te Middelaar.

1. De persoonsgegevens die leden van onze vereniging hebben verstrekt, zijn noodzakelijk voor het laten functioneren van onze vereniging.

2. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt slechts voor de activiteiten van onze vereniging. Dat zijn onder andere het organiseren van het koningschieten, wip-schieten, kruisboogschieten, kring Noord Limburg en overige activiteiten waaronder andere bingomiddagen , contactdag etc..

3. De persoonsgegevens die onze vereniging verwerkt zijn enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze vereniging. Het betreft de gegevens welke gebruikelijk zijn voor een vereniging zoals naam, geboortenamen, adres, woonplaats, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap, telefoonnummer, email-adres, bankrekeningnummer. Deze gegevens worden niet op onze site gepubliceerd.

4. De persoonsgegevens worden slechts, vaak ten dele, verstrekt aan de leden die belast zijn met de leiding van de vereniging en activiteiten en met de KNTS voor het verkrijgen van de schietlicenties. Voor het houden van regionale schietwedstrijden wordt door de KNTS een lijst aan de organisator van de wedstrijd beschikbaar gesteld met slechts de vermelding van de licentienummers en namen en voorletters van de schutters. Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats met andere orga-nisaties. Er zijn geen koppelingen met andere persoonsbestanden.

5. Er staan op de website van onze vereniging geen persoonsgegevens anders dan namen, emailadressen en telefoonnummers van de bestuursleden, namen van koningsparen en foto’s.

6. De foto’s die op onze site worden geplaatst hebben betrekking op activiteiten van ons gilde. Foto’s die mogelijk compromitterend zijn, personen in verlegenheid bren-gen, schade aan de persoon of personen kunnen toebrengen of anderzijds niet passen bij de normen en waarden van ons gilde worden niet geplaatst.

7. De pc’s die gebruikt worden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn adequaat beveiligd door software van Norton.

8. Doel van onze vereniging is onder andere archivering en geschiedschrijving. Verwijderen van alle persoonsgegevens tast de doelstelling van onze vereniging aan. Bij aanname van nieuwe leden zal tijdens de ballotage procedure nadrukkelijk gewezen worden op de doelen van onze vereniging en wat dit inhoud voor de AVG privacywet. Op het aanmeldingsformulier zal gevraagd worden in te stemmen met het beleid persoonsgegevens van ons gilde.

9. Persoonsgegevens zijn voor elk lid of ouder/verzorger van een jeugdlid ter inzage. Neem dan contact op met de secretaris van onze vereniging. Bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zullen de belangen van de aanvrager en het gilde worden gewogen waarna er een beslissing zal worden genomen. Tegen deze beslissing kan in beroep gegaan worden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van het gilde, gehouden op zondag 20 januari 2019 te Middelaar en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het gilde.

Interim voorzitter, secretaris,
Herman Smits Rinie Theunissen